Wonen en leefbaarheid

Door onder andere vergrijzing, ontgroening, de dalende bevolkingsprognoses en de stijging van het aantal eenpersoonshuishoudens vinden er in de regio demografische verschuivingen plaats. Een van de grootste opgaven ligt in de verouderde en niet-courante bestaande woning- en voorzieningenvoorraad. Investeringen zijn nodig om de leefbaarheid in Midden-Limburg op peil te houden en onze kernen vitaal.

De investeringsagenda bestaat uit een 30-tal projecten onderverdeeld in 8 speerpunten. Soms al in uitvoering, soms in ontwikkeling. De agenda is dynamisch en zal periodiek geactualiseerd worden. 

De agenda is vastgesteld als de gezamenlijke koers van Midden-Limburg voor de komende jaren. Doel daarvan is de brede welvaart in Midden-Limburg op peil houden en waar mogelijk te versterken. De agenda wordt ook gebruikt als uitnodiging richting andere overheden en organisaties om mee te investeren.

Kies thema:

Smile-22-08-2019328363
Afstemming maatschappelijke voorzieningen
De bevolkingssamenstelling van dorpen, steden en regio’s verandert. Het gevolg...
Smile-22-08-2019328363
Uitvoering structuurvisie wonen
De demografische transitie en wereldwijde politieke ontwikkelingen vragen om een...

gemeenten

partners