Afstemming maatschappelijke voorzieningen

De bevolkingssamenstelling van dorpen, steden en regio’s verandert. Het gevolg is dat verschillende ‘mismatches’ kunnen ontstaan tussen vraag en aanbod van maatschappelijke voorzieningen. In de totstandkoming van een aantrekkelijk, sociaal, gezond en veilige leefomgeving draagt onze inzet bij tot: de voorzieningsbehoefte van nu en in de toekomst en de toekomstbestendigheid van het onderwijs in beeld zijn; het is bekend waar functiemenging kan plaatsvinden waarna een toekomstbestendige voorzieningenstructuur is opgezet. De aanpak van dit traject zal regionaal worden afgestemd, waarbij per gemeente wordt gekeken naar de urgentie. Ook wordt in beeld gebracht wat de regionale meerwaarde is van een gezamenlijke analyse en mogelijke uitvoering van maatregelen.

Urgentie

 • Om tegemoet te komen aan de uitdagingen, is het van belang dat de visie omtrent wonen ingebed is in een bredere aanpak, waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van de brede welvaart van de Limburgse bevolking.
 • Maatschappelijke voorzieningen kunnen hierin een belangrijke rol spelen, waarbij de leefomgeving voldoende en gevarieerde mogelijkheden biedt voor sporten, ontmoeten, bewegen en spelen.
 • De bevolkingssamenstelling van dorpen, steden en regio’s verandert. In grote delen van Nederland neemt het aantal jongeren af en het aantal ouderen toe. Ook voor Midden-Limburg wordt uitgegaan van demografische krimp.
 • Het gevolg is dat verschillende ‘mismatches’ ontstaan tussen vraag en aanbod van winkels, scholen, sportaccommodaties en voorzieningen voor wonen, welzijn en zorg.
 • Maatschappelijke voorzieningen, zoals zorg, cultuur, sport en vrije tijd verzorgen naast winkels en horeca het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in centra en wijken.
 • Belangrijk onderdeel van de maatschappelijke voorzieningen zijn de po en vo scholen. Het onderwijsaanbod in de regio moet overeind blijven met betrekking tot de criteria bereikbaarheid, kwaliteit en bedrijfsvoering om als regio aantrekkelijk te blijven en kinderen een kwalitatief hoogwaardige en bij de wensen en belangen passend onderwijs te kunnen bieden.
 • Gezien de veranderingen in bevolkingssamenstelling door middel van ontgroening en vergrijzing is het belangrijk inzicht te krijgen in de behoeftes van de bevolking en toekomstige ontwikkelingen om mismatches te voorkomen. Deze inzichten kunnen ook gebruikt worden om te waarborgen dat de (aangepaste) voorzieningenstructuur toekomstbestendig is.
 • Dit geldt in het bijzonder voor het onderwijsaanbod in de regio voor zowel basis- als voortgezet onderwijs.
 • Als er minder mensen wonen komt ook het draagvlak voor voorzieningen in de knel: wie staat nog achter de bar van een voetbalclub, wie houdt een buurthuis in staat, zijn er voldoende leerlingen voor de basisschool in de kern?
 • In deze rij hoort ook een verkenning over het onderwijsaanbod.

Ambitie

 • De totstandkoming van een aantrekkelijk, sociaal, gezond en veilige leefomgeving voor alle inwoners van Midden-Limburg.

Beoogd resultaat

 • Stand van zaken van maatschappelijke voorzieningen in beeld gebracht.
 • Onderzoek naar de toekomst van het onderwijs
 • Prognose voor toekomstige ontwikkeling en draagkracht van maatschappelijke voorzieningen.
 • Samenwerkingsmogelijkheden verkend.
 • Optimalisatie maatschappelijke voorzieningen.

Impact

 • Door middel van de ontwikkeling en afstemming van de maatschappelijke voorzieningen op regionaal niveau draagt de businesscase bij aan de totstandkoming van een aantrekkelijk, sociaal, gezond en veilige leefomgeving.
 • Mogelijke indicatoren voor de impact zijn: Afstand tot voorzieningen (gemiddeld op niveau van Nederland), tevredenheid met de leefomgeving, aantal maatschappelijke initiatieven en verenigingen.

Trekker

Overige partijen

Investerings agenda Midden-Limburg

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering!

Gerelateerde projecten

Smile-22-08-2019328363
Uitvoering structuurvisie wonen
De demografische transitie en wereldwijde politieke ontwikkelingen vragen om een...