Opgaven & ambities

Samen kansen verzilveren

De regio Midden-Limburg is het verbindend hart van Limburg waar het goed wonen, werken en recreëren is. Deze positie willen we uitbouwen. Midden-Limburg verbindt omliggende regio’s als Brainport Eindhoven, Noord-Limburg, Nord-Rhein Westfalen, Zuid-Limburg en het Vlaamse achterland op het vlak van economie, wonen, voorzieningen en vervoer. Vanuit die verbindende positie koersen we op een regio die welvarend, verbonden, gezond, energieneutraal, klimaatproof en innovatief is en blijft. Met een veilige en gezonde leefomgeving waarin ecologie en economie met elkaar in evenwicht zijn. Ons landschap is zeer divers en kent een hoge cultuurhistorische waarde. Onze bewoners en mensen uit omliggende regio’s recreëren er graag en maken er gebruik van om te sporten en te bewegen. Dit willen we zo houden. De regio vervult een belangrijke functie voor wonen en werken ter versterking van Brainport Eindhoven. We willen een inclusieve samenleving handen en voeten geven, waar internationale werknemers zich thuis voelen. Onze gemeenten werken aan het optimaliseren van hun voorzieningenaanbod en zoeken hierbij de regionale afstemming. Om samen te werken aan een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat.

Om deze ambities tot en met 2050 te realiseren heeft de regio 3 hoofdopgaven geformuleerd:

  • Een duurzaam en klimaatbestendig Midden-Limburg
  • Een toekomstbestendige (circulaire) economie
  • Een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving

In de regionale investeringsagenda worden deze ambities uitgewerkt tot een concreet uitvoeringsprogramma waarbij overheid, bedrijfsleven, partners en maatschappelijk middenveld intensief samenwerken om de kansen te verzilveren die Midden-Limburg biedt.

Downloads