Platform Vitale Landbouw

Onderzoek heeft aangetoond dat de toegevoegde waarde van het Limburgse agrifood-complex circa 2,6 miljard euro bedraagt, waarvan 723 miljoen euro vanuit de primaire sector. Dat is 8% van de Limburgse economie; de bijdrage aan de Limburgse werkgelegenheid bedraagt circa 8% (ruim 46.000 banen). Midden-Limburg levert daaraan een substantiële bijdrage.

Allerlei ontwikkelingen wijzen in de richting van een transitie van de agrarische sector. Fijnstof, duurzame landbouw, ammoniakuitstoot, dierenwelzijn, gezondheid, bio based, future-farming, circulair en kringlooplandbouw, allemaal termen die daarmee verband houden. Beleid van hogere overheden (Green Deal en Food to Fork strategy van de EU, rijksnota Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden, provincie Limburg: Koers van de toekomst) gaat daar ook vanuit.

In de praktijk zal zich dit vertalen in een koers die een combinatie is van inkrimping van en innovatie (bio based, circulair) in de agrarische sector.

In 2019 is het Platform Vitale Landbouw geïnstalleerd. Dit platform is een unieke samenwerking van:

  • Provincie
  • Rijk
  • Waterschap
  • Gemeenten (Venray, Peel en Maas en Horst aan de Maas, Weert, Nederweert en Leudal)
  • RABO-bank
  • LLTB

Het platform heeft als uitdaging handen en voeten geven aan de transitie in de agrarische sector waarbij duurzaamheid en integraliteit sleutelbegrippen zijn. In het platform komt het beleid van de verschillende overheden samen en wordt met de marktpartijen een koers voor de toekomst uitgestippeld.

Het platform heeft 4 actielijnen geformuleerd:

  1. Gezonde leefomgeving: Vitale toekomstbestendige veehouderij die in balans is met een gezonde en duurzame leefomgeving. Speerpunt: monitoring emissiereductie.
  2. Innovatie: Duurzame ontwikkeling voor de Limburgse veehouderij m.b.v. hoogstaande kennis en kunde. Speerpunt: future farming.
  3. Circulair produceren: Zoveel mogelijk ondernemers aan te sluiten op maatschappelijke opgaven zoals circulair-, klimaat- en energiebewust ondernemen. Speerpunt: kringloop landbouw.
  4. Samenwerken en uitvoeren: Leidraad bieden voor activiteiten die gemeenten, provincie en stakeholders gaan uitvoeren in kader van transitieopgaven. Speerpunt: initiëren en netwerkvorming

Het werk van het Platform Vitale Landbouw wordt omschreven als stimuleren, aanjagen, organiseren, signaleren en faciliteren. Met andere woorden: het platform heeft een sterk procesgeoriënteerde rol. Het platform netwerkt, zoekt innovatie en verbindt inhoud en proces. Deze werkwijze is heel herkenbaar en laagdrempelig. Het platform faciliteert, vormgegeven in 4 inhoudelijke programmalijnen. De focus ligt op Noord- en Midden-Limburg.