Verbinden van de keten

De arbeidsmarkt is volop in beweging en ondernemers kunnen het beste op deze veranderingen anticiperen door goed samen te werken. Door onze inzet werken partners in de keten beter samen doordat er structureel overleg plaatsvindt, publiek private samenwerkingen zijn ingericht en zijn er gezamenlijke activiteiten verkend en ontwikkeld. De Arbeidsmarktregio en de Taskforce Post-Corona Midden-Limburg focussen op deze opdracht middels het regionaal mobiliteitsteam, gecoördineerde werkgeversdienstverlening en andere lopende initiatieven.

Urgentie

 • Nieuwe werknemers moeten volgens de analyse komen uit het verbinden van de keten, de promotie van beroepen met een tekort, het matchen van vraag en aanbod en het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen (LLO).
 • De krapte op de arbeidsmarkt is het grootst in de ICT-sector, die sector heeft een spanningsindicator (de verhouding openstaande vacatures en kortdurende WW) van 2,79, technische beroepen (2,56) zorg en welzijn (1.96), transport en logistieke beroepen (1,49) (4de kwartaal 2020).
 • Waar het werk in sommige sectoren dus afneemt, neemt de vraag naar arbeidskrachten in andere sectoren juist enorm toe. Deze verschuiving van vraag naar en aanbod van werk toont dat de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt vragen naar aanpassing en flexibiliteit van werkgevers en werknemers.
 • Om op deze veranderingen te kunnen participeren, is het belangrijk dat de partners in de keten (bedrijven en onderwijspartners) goed samenwerken.

Ambitie

 • Midden Limburg heeft de ambitie zich in te zetten voor het verbinden van de keten door de samenwerking tussen werkgeversservicepunten, UWV en de ondernemers te bevorderen. Op deze manier wordt een betere afstemming van vraag en aanbod van arbeid beoogd.

Beoogd resultaat

 • 2 nieuwe publiek-private samenwerkingen.
 • 50 bedrijven doen mee aan afstemmingstraject.

Impact

Doel is het om te komen tot betere afstemming van vraag en aanbod van de arbeidsmarkt waarmee de arbeidsparticipatie wordt verhoogd en de vervangingsvraag wordt ingevuld.

 • Het behoud van werkgelegenheid in de regio.
 • Het verkleinen van de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
 • Bijdragen aan het verhogen van de arbeidsparticipatie naar 75% in 2030.
 • Bijdragen aan invulling van de vervangingsvraag op de arbeidsmarkt van 17.000 fte.
 • Bijdragen aan de economisch groei van de regio door de verhoogde arbeidsparticipatie.
 • Mogelijke indicatoren voor de impact zijn: arbeidsparticipatie; werkgelegenheid in de regio; aantal overleggen tussen onderwijspartners en bedrijfsleven.

Trekker

Overige partijen

Investerings agenda Midden-Limburg

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering!

Gerelateerde projecten

85D_6198
Regionale aanpak huisvesting internationale werknemers
Internationale werknemers leveren een belangrijke bijdrage aan onze regionale economie....
85D_6198
Stimuleren talentonwikkeling en LLO
Door onder andere technologisering, globalisering, decentralisering en flexibilisering bestaat er...
85D_6198
Matchen van vraag en aanbod
De nieuwe dynamiek op de arbeidsmarkt vraagt om wendbaarheid en...
85D_6198
Promotie van beroepen met tekort
Een actieve inzet op het promoten van beroepen die kampen...