Regionale aanpak huisvesting internationale werknemers

Internationale werknemers leveren een belangrijke bijdrage aan onze regionale economie. Echter, wordt hun inzet schaarser door verbeterde omstandigheden in de thuislanden en verhoogt concurrentie tussen landen en regio’s als gevolg daarvan. Wij willen voldoende internationale werknemers blijven aantrekken om onze bedrijven te kunnen laten groeien. Onze inzet draagt daaraan bij doordat: de opgave is geactualiseerd; belangen en wensen van stakeholders in kaart zijn gebracht; de samenwerking binnen de provinciale taskforce internationale werknemers is versterkt; en dat efficiënt beleid voor de huisvestingsopgave en flankerend beleid zich ontwikkelt.

Urgentie

 • Het tekort aan personeel is de meest urgente opgave van de regio.
 • De agribusiness is één van de kernsectoren in de regio Noord- en Midden-Limburg en is daarnaast een sector waarin traditioneel veel internationale werknemers werkzaam zijn.
 • In Limburg is de grootste concentratie van deze werknemers te vinden in het noordelijke deel van de provincie. Een deel van hen is werkzaam in de agrarische sector, maar steeds vaker ook in andere sectoren als de logistiek en de industrie. Door de demografische transitie zal ook in de zorg een toenemende behoefte aan werknemers gaan ontstaan.
 • Ondanks het gebrek aan inzichten in de aantallen, zijn internationale werknemers in het algemeen van grote economische waarde voor de regionale economie.
 • Door onder andere de taalbarrière en het feit dat internationale werknemers vaak niet in zicht zijn bij de gemeente, zijn er malafide uitzendbureaus en werkgevers actief die woningen van slechte kwaliteit aanbieden tegen hoge prijzen. Hierdoor leven sommige internationale werknemers in ondermaatse, verloederde huisvesting met weinig faciliteiten, waarvoor ze veel geld moeten betalen.
 • Dit is onwenselijk en heeft een slechte invloed op de gezondheid van de mensen.
 • Recente misstanden laten zien dat dit probleem ook in onze regio speelt.
 • Daarnaast loopt de aanwas van West-Europese en gekwalificeerde internationale werknemers terug, internationale werknemers worden dus steeds schaarser. De concurrentie met omliggende landen zoals Denemarken en Duitsland neemt toe, waardoor er minder naar Nederland komen. Omdat de inzet van gekwalificeerde internationale werknemers van cruciaal belang is voor de Nederlandse economie, zal er goede huisvesting geboden moeten worden om mensen naar Nederland te krijgen om de economische motor draaiende te houden.
 • Steeds meer gemeenten en regio’s zien in dat (regionaal) beleid nodig is om voldoende goede huisvesting te faciliteren voor internationale werknemers om hen zo aan de regio te verbinden en het tekort aan arbeidskrachten op te vangen. Er wordt steeds meer ruimte in het beleid gecreëerd, maar de daadwerkelijke realisatie van huisvesting loopt achter bij de vraag. Zo zijn er in de regio Rivierenland en Noord-Brabant al vergevorderde plannen en is ook de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen begonnen aan het proces om te komen tot een regionaal beleidskader.
 • Gemeenten, huisvesters, werkgevers en diverse andere betrokken organisaties in Noord-Limburg werken al sinds 2010 samen om internationale werknemers een goede start en plek te geven in de samenleving. Ook in Midden-Limburg komt de huisvesting van internationale werknemers steeds nadrukkelijker op de agenda en ontstaan nieuwe initiatieven.
 • Om ook voor onze werknemers zaken goed op orde te hebben en te voorkomen dat malafide uitzenders zich naar onze regio verplaatsen (waterbedeffect) is het wenselijk om de mogelijkheden om te komen tot een regionaal beleidskader huisvesting internationale werknemers te verkennen.

Ambitie

 • Midden-Limburg staat bij internationale werknemers in binnen- en buitenland bekend om een gebied waar goede en veilige huisvesting wordt geboden; waar internationale werknemers worden gewaardeerd om hun inzet en waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Hierdoor beschikt de regio ook in de toekomst over voldoende internationale werknemers die onze lokale ondernemers zo hard nodig hebben.
 • De verdere invulling van het speerpunt huisvesting arbeidsmigranten vanuit de gezamenlijke ambitie zoals geformuleerd binnen SML.

Beoogd resultaat

 • Verkenning van de mogelijkheden/bestuurlijk draagvlak voor een regionaal beleidskader huisvesting internationale werknemers.

Impact

 • Het tekort aan personeel is verminderd.
 • Het imago van Midden-Limburg als regio waar het goed werken is, is verbeterd.
 • Het aantal misstanden en overlast is verminderd doordat internationale werknemers nu goed en veilig worden gehuisvest.
 • Bijdragen aan werkgelegenheid.
 • Bijdragen aan economische groei.
 • Mogelijke indicatoren voor de impact zijn: het aantal gemeenten dat beleid opstelt voor huisvesting internationale werknemers; het aantal meldingen van overlast; het aantal meldingen van misstanden; de groei van de regionale economie; het tekort aan arbeidskrachten; aantal openstaande vacatures; het aantal initiatieven voor huisvesting internationale werknemers.

Trekker

Overige partijen

Investerings agenda Midden-Limburg

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering!

Gerelateerde projecten

85D_6198
Stimuleren talentonwikkeling en LLO
Door onder andere technologisering, globalisering, decentralisering en flexibilisering bestaat er...
85D_6198
Matchen van vraag en aanbod
De nieuwe dynamiek op de arbeidsmarkt vraagt om wendbaarheid en...
85D_6198
Promotie van beroepen met tekort
Een actieve inzet op het promoten van beroepen die kampen...
85D_6198
Verbinden van de keten
De arbeidsmarkt is volop in beweging en ondernemers kunnen het...