Matchen van vraag en aanbod

De nieuwe dynamiek op de arbeidsmarkt vraagt om wendbaarheid en flexibiliteit van zowel werkgevers als werknemers. Om het hoofd te bieden aan de toekomstige uitdagingen van de veranderende arbeidsmarkt is een actieve inzet op het begeleiden van mensen van werk naar werk nodig. Onze inzet leidt er toe dat: de vraag naar personeel in beeld is; er doelgericht gematcht wordt op de arbeidsmarkt door onder andere de inzet van opleidingsvouchers; er beroepen- en arbeidsmarktoriëntatie, netwerktrainingen en bedrijfsbezoeken worden georganiseerd; de samenwerking met Fontys, Zuyd Hogeschool en andere onderwijsinstellingen is geïntensiveerd en dat er een sluitende aanpak naar werk voor schoolverlaters wordt aangeboden.

Urgentie

 • Het aantal banen nam in 2020 af met 1.200 tot 116.800 banen. Het grootste banenverlies deed zich voor in de handel, horeca, vervoer en de zakelijke dienstverlening (inclusief de uitzendsector).
 • Hierdoor ontstaat er een nieuwe dynamiek op de arbeidsmarkt wat vraagt om wendbaarheid en flexibiliteit van zowel werkgevers als werknemers.
 • Daarnaast ontstaat er door technologisering, globalisering, decentralisering en flexibilisering en robotisering een nieuwe vraag naar een andere soort werknemer die over andere en nieuwe vaardigheden moeten beschikken. Dit betekent dat er naast een kwantitatieve mismatch, óók een kwalitatieve mismatch ontstaat.
 • Een actieve inzet op het begeleiden van mensen van werk naar werk is nodig om de veranderende arbeidsmarkt het hoofd te bieden; mensen aan het werk te houden en te krijgen en werkgelegenheid voor de regio te behouden.

Ambitie

 • De ambitie is om mensen van werk naar werk te begeleiden voordat zij in een situatie zonder inkomen terechtkomen en wordt pas ingezet nadat werkgevers en werknemersorganisaties actie hebben ondernomen.

Beoogd resultaat

 • Regionaal mobiliteitsteam opgericht.
 • Vraag in beeld.
 • 10% meer concrete matches op de arbeidsmarkt (jaarlijks).
 • 4 events per jaar rond arbeidsmarktoriëntatie, netwerk, samenwerking.

Impact

 • Verkleinen van de mismatch tussen vraag en aanbod.
 • Bijdragen aan het verhogen van de arbeidsparticipatie.
 • Bijdragen aan invulling van de vervangingsvraag op de arbeidsmarkt van 17.000 fte.
 • Mogelijke indicatoren voor de impact zijn: aantal werknemers dat een om, her – of bijscholingstraject volgt; aantal werknemers dat van baan verandert; de hoogte van de werkloosheid; aantal WW-uitkeringen; de hoogte van de arbeidsparticipatie; werkgelegenheid in de regio.

Trekker

Overige partijen

Investerings agenda Midden-Limburg

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering!

Gerelateerde projecten

85D_6198
Regionale aanpak huisvesting internationale werknemers
Internationale werknemers leveren een belangrijke bijdrage aan onze regionale economie....
85D_6198
Stimuleren talentonwikkeling en LLO
Door onder andere technologisering, globalisering, decentralisering en flexibilisering bestaat er...
85D_6198
Promotie van beroepen met tekort
Een actieve inzet op het promoten van beroepen die kampen...
85D_6198
Verbinden van de keten
De arbeidsmarkt is volop in beweging en ondernemers kunnen het...