Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie en waterketenplan

We willen het landschap opnieuw inrichten waardoor het beter bestand is tegen klimaatverandering en weerextremen. We zorgen ervoor dat regenwater sneller afgevoerd wordt en dat mensen op de hoogte zijn van de klimaatproblematiek. We krijgen grip op droogte en wateroverlast en stellen een risico-inventarisatie, aanpak bosbranden en brede beekdal op.

Urgentie

 • De klimaatveranderingen hebben ook negatieve gevolgen voor de ecologische kwaliteit in de Limburgse beeksystemen.
 • Door een combinatie van intensivering van de ont- en afwatering, het rechttrekken van beken en door de veranderingen in grondgebruik – bijvoorbeeld vanwege intensieve landbouw en verharding van het oppervlak) is het watervasthoudend vermogen van de stroomgebieden in Limburg sterk afgenomen. Als gevolg daarvan wordt water te snel afgevoerd en wordt het grondwater onvoldoende aangevuld, waardoor je vaker last hebt van piekafvoeren en watertekorten. Doordat ons klimaat verandert, stijging van temperaturen en onregelmatigere en intensievere neerslagpatronen, zullen dergelijke situaties met overlast en droogte vaker op gaan treden.

Ambitie

 • De regio Noord- en Midden Limburg zal beter bestand zijn tegen extreme neerslag, hitte en droogte, wat een positieve bijdrage levert aan onze woon-en leefomgeving.
 • Midden-Limburg heeft het landschap opnieuw ingericht waardoor het beter bestand is tegen klimaatverandering. De grillen die de klimaatverandering met zich meebrengt, brengen Midden-Limburg niet meer uit balans omdat zij manieren heeft gevonden om piekafvoeren op te vangen om zo watertekorten tegen te gaan.

Beoogd resultaat

 • Droogteproblematiek is in beeld.
 • De volksgezondheid wordt beschermd.
 • De leefomgeving wordt bevorderd.
 • Schade aan het milieu wordt voorkomen.

Impact

 • In 2027 zijn de belangen van water en klimaat verankerd in de regionale en lokale uitvoering van de omgevingswet.
 • In 2027 is 2-% van onze regio klimaatbestendig en waterrobuust ingericht.
 • In 2027 zijn afspraken conform uitvoeringsagenda uitgevoerd.
 • In 2024 is 80 ha privaat terrein afgekoppeld.
 • In 2024 is 70% van de inwoners bekend met klimaatadaptatie.
 • In 2027 is 20% van de inwoners klimaatactief op eigen terrein.
 • Samenwerking zal voordelen opleveren voor de dienstverlening in Noord- en Midden Limburg.
 • Mogelijk indicatoren voor de impact zijn: percentage van de regio dat klimaatbesteding en waterrobuust is ingericht; percentage van inwoners dat bekend is met klimaatadaptie; percentage inwoners dat op eigen terrein klimaatactief is; aantal meldingen van wateroverlast als gevolg van weeromstandigheden.

Trekker

Overige partijen

Investerings agenda Midden-Limburg

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering!

Gerelateerde projecten

Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Aanpak verduurzaming bedrijventerreinen
Gemiddeld wordt zo’n 25% van het energieverbruik door bedrijventerreinen geconsumeerd....
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Regionaal Energiebedrijf
We willen dat onze eigen inwoners meeprofiteren van duurzame energieopwekking....
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Aanpak Limburgse Maas
We behouden de waterveiligheid en borgen de waterstandsdaling in de...
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Circulaire economie
Midden-Limburg wil circulair leven in een stroomversnelling brengen en zo...
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Regionale Energiestrategie
In 2050 wordt alle warmte voor de gebouwde omgeving in...