Aanpak verduurzaming bedrijventerreinen

Gemiddeld wordt zo’n 25% van het energieverbruik door bedrijventerreinen geconsumeerd. Wij willen daarom het aanbod vergroenen en verduurzamen wat bijdraagt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Onze inzet leidt er in twee fasen toe dat er een ontwikkel- en investeringsfonds wordt opgericht voor investeringen in de verduurzaming van bedrijventerreinen in Midden-Limburg.

Urgentie

 • Bedrijventerreinen zijn van groot economisch belang voor Midden-Limburg. Zo laat een recent STEC-rapport zien dat bedrijventerreinen in Weert en Nederweert bijvoorbeeld goed zijn voor meer dan 40% van de werkgelegenheid. Gemiddeld ligt dit aandeel in Nederland op zo’n 30%.
 • Begin 2017 beschikte de hele regio over zo’n 274 ha bedrijventerreinen. Daar bovenop komen nog kavels die al uitgegeven zijn maar nog niet in gebruik, in Midden-Limburg ging het in 2017 om 118 ha. Het totale aanbod was 392 ha en is sindsdien nog uitgebreid.
 • Anno 2020 had de OML nog 276.494 m2 capaciteit beschikbaar om uit te geven, waarvan 173.917 m2 al gereserveerd waren. De druk op de bedrijventerreinen is dus onverminderd hoog in de regio, mede door een sterke sector industrie en toenemende logistieke bedrijvigheid.
 • Uit de meest recente REBIS Limburg rapportage blijkt dat in Midden-Limburg (151 ha) de beschikbare voorraad in 2020 met 7 ha is afgenomen.
 • De vraag naar grote, logistieke kavels is onverminderd groot, maar de bestuurlijke en maatschappelijke acceptatie van de ‘grote logistieke dozen’ neemt af. Tegelijkertijd is er vanuit het MKB veel vraag naar kleine kavels in de directe omgeving (tot 1.500 m2) en in mindere mate naar middelgrote kavels (2.500 – 5.000m2).
 • Gemiddeld wordt zo’n 25% van het energieverbruik door bedrijventerreinen geconsumeerd.
 • Veel van de bestaande bedrijventerreinen zijn versteend, waardoor risico’s door wateroverlast en hittestress toenemen.

Ambitie

 • Midden-Limburg verbindt de ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaatbestendigheid met innovatiekracht en een aantrekkelijk vestigingsklimaat door een groen en duurzaam aanbod aan bedrijventerreinen: plekken waar mensen graag werken, die gezondheid bevorderen en die klimaatbestendig zijn.

Beoogd resultaat

 • Tot 2035 zijn alle bedrijventerreinen in Midden-Limburg verduurzaamd.
 • Tot 2025 zijn duurzame maatregelen op twee bedrijventerreinen uitgevoerd.
 • Vanaf 2023 wordt jaarlijks een monitoring opgenomen in de reguliere jaarrapportage over de voortgang van de verduurzaming.

Impact

 • Door de verduurzaming neemt de netto energieverbruik van bedrijventerreinen in Midden-Limburg af met 50%.
 • Door toekomstbestendige werklocaties en aantrekkelijke vestigingsplekken worden bedrijven, bedrijvigheid en werknemers aangetrokken.
 • De verduurzaming stimuleert een multifunctioneel gebruik van kavels op de bedrijventerreinen: gezamenlijk gebruik van bijv. gebouwen draagt bij aan innovatieve kruisbestuiving en clustervorming.
 • Voldoende aanbod t.o.v. de vraag: nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen indien noodzakelijk, maar vooral herstructurering i.c.m. duurzaamheidsopgave
 • Mogelijk indicatoren voor de impact zijn: netto energieverbruik van bedrijventerreinen; aantal bedrijven dat zich op onze bedrijventerreinen wil vestigen; aantal multifunctionele gebouwen; hoogte energieverbruik.

Trekker

Overige partijen

Investerings agenda Midden-Limburg

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering!

Gerelateerde projecten

Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Regionaal Energiebedrijf
We willen dat onze eigen inwoners meeprofiteren van duurzame energieopwekking....
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Aanpak Limburgse Maas
We behouden de waterveiligheid en borgen de waterstandsdaling in de...
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Circulaire economie
Midden-Limburg wil circulair leven in een stroomversnelling brengen en zo...
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Regionale Energiestrategie
In 2050 wordt alle warmte voor de gebouwde omgeving in...
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie en waterketenplan
We willen het landschap opnieuw inrichten waardoor het beter bestand...