Regionale Energiestrategie

In 2050 wordt alle warmte voor de gebouwde omgeving in de regio Noord- en Midden-Limburg opgewekt uit duurzame energiebronnen. Met onze inzet zorgen we ervoor dat er meer energie wordt bespaard, een werkgroep scenario’s voor duurzame energieopwekking uitzoekt, het aanbod van en vraag naar warmtebronnen in kaart is en is afgestemd met de omgeving, en dat er structureel kennis wordt uitgewisseld.

Urgentie

 • In de RES is als ambitie opgenomen dat vanaf 2030 tenminste 50% van de energieprojecten in lokaal eigendom zijn – dit kan ook zijn de gemeente. De andere 50% kunnen commercieel worden opgepakt, of bijvoorbeeld door inwoners (coöperaties)
 • De Midden-Limburgse gemeenten voeren regelmatig overleg om hun inzet in de RES-regio af te stemmen.
 • Echter kost het ontwikkelen van grootschalige energieprojecten veel capaciteit en er is veel expertise voor nodig. In een regionaal energiebedrijf kan de kennis van gemeenten gebundeld worden en gebruik gemaakt worden van de ervaringen die elders in de regio zijn opgedaan, zoals bij de ontwikkeling van het Energielandgoed Wells Meer.
 • De gemeente kan een belangrijke rol spelen door investeringen te doen die de markt niet op zich wil nemen. Marktpartijen verwachten een te laag financieel rendement op korte of middellange termijn of te hoge risico’s (dit kan ook met een investeringsfonds). Dit zien we vaak bij warmtenetten en andere warmteprojecten. Dergelijke investeringen voor overheden overigens niet zonder risico, zien we bij voorbeelden elders in het land.

Ambitie

 • Samen met inwoners, bedrijven, onderwijs en belangenorganisaties komen tot een gedeelde strategie met gedeelde verantwoordelijkheid over hoe de regio kan verduurzamen. Op die manier wordt het draagvlak en eigenaarschap vergroot en wordt de bewustwording en acceptatie van de energietransitie verbeterd. Dit leidt ertoe dat in 2050 alle warmte voor de gebouwde omgeving in de regio Noord- en Midden-Limburg wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen.

Beoogd resultaat

 • Energie besparen zodat er minder energie opgewekt hoeft te worden.
 • Opwekken van duurzame elektriciteit uit zon en wind.
 • Door duurzame energie te gebruiken kan de regio van aardgas af.
 • Vergroten van voordelen voor inwoners doordat iedereen kan meedoen, kan meeprofiteren en het kan betalen.

Impact

 • Doordat de mens centraal staat binnen de formulering en uitvoering van het RES, wordt een duurzame manier van leven onderdeel van de samenleving en ontstaat er meer acceptatie en draagvlak.
 • Door middel van energiebesparing en kleinschalige energieopwekking realiseert de regio een CO2-emissiereductie van tenminste 25 procent voor de gebouwde omgeving in 2030 (t.o.v. 2015).
 • In 2030 liggen op 70 procent van de geschikte daken ten minste tien panelen.
 • 1.200 GWh duurzame elektriciteitsopwekking in 2030
 • Mogelijk indicatoren voor de impact zijn: CO2 uitstoot in de regio; CO2-reductie in de regio; aantal bedrijven en overheden dat alle energie opwekt uit groene energiebronnen; hoeveelheid duurzame elektriciteit dat wordt opgewerkt; aantal inwoners dat energiebesparende maatregelen neemt; aantal inwoners dat aangeeft bereid te zijn om energiebesparende maatregelen te nemen.

Trekker

Overige partijen

Investerings agenda Midden-Limburg

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering!

Gerelateerde projecten

Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Aanpak verduurzaming bedrijventerreinen
Gemiddeld wordt zo’n 25% van het energieverbruik door bedrijventerreinen geconsumeerd....
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Regionaal Energiebedrijf
We willen dat onze eigen inwoners meeprofiteren van duurzame energieopwekking....
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Aanpak Limburgse Maas
We behouden de waterveiligheid en borgen de waterstandsdaling in de...
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Circulaire economie
Midden-Limburg wil circulair leven in een stroomversnelling brengen en zo...
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie en waterketenplan
We willen het landschap opnieuw inrichten waardoor het beter bestand...