Aanpak Limburgse Maas

We behouden de waterveiligheid en borgen de waterstandsdaling in de Maasvallei. Onze inzet zorgt ervoor dat markante punten met toeristische doeleinden langs de Maas zijn ontwikkeld; herkenbare punten in de vallei en de kenmerkende soortenrijke riviernatuur zijn behouden, met daarbij ook aandacht voor de andere functies van de Maas bijvoorbeeld binnen het goederencorridornetwerk.

Urgentie

 • Om waterveiligheid te behouden is het noodzakelijk stappen te ondernemen die waterstandsdaling waarborgen
 • In Limburg lopen acht dijkversterkingsprojecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De omgeving wordt actief betrokken door het waterschap bij de mogelijke alternatieven.
 • Daarbij geven betrokken partijen echter aan dat hoogwaterveiligheid niet een op zichzelf staande opgave is en verbonden kan worden aan een bredere duurzame economische ontwikkeling van de regio.
 • Het Deltaprogramma Maas bevat een aantal maatregelen om de Maas en zijn omgeving geschikt te maken voor de afvoer van grotere hoeveelheden water of juist voor lage waterstanden. Bij de uitvoering van dit programma wordt nadrukkelijk gekeken naar kansen voor recreatie en toerisme, zoals fiets, wandel- en vaarroutes.
 • De Limburgse Maas maakt belangrijk onderdeel uit van de Europese Goederencorridor; in de voorliggende aanpak wordt rekening gehouden met het behoud van deze functie.
 • Het Deltaprogramma Maas biedt mogelijkheden voor investeringen in recreatie en toerisme, met name waar zij onderdeel zijn van maatregelen voor de hoogwaterbescherming.

Ambitie

 • In de toekomst zijn de bestaande kwaliteiten van de vallei op het gebied van natuur, landbouw, recreatie en wonen gekoesterd, behouden en uitgebouwd. Hierin is het landschap leidend.

Beoogd resultaat

 • Behouden grote diversiteit aan cultuurhistorische structuren
 • Vitale beeksystemen die uitmonden in de Maas
 • Veel landschappelijke afwisseling en kwaliteit

Impact

 • Maasvallei behoudt kwaliteiten en kan worden versterkt en uitgebreid, waardoor het een gebied wordt dat in balans ruimte biedt aan recreatie, wonen en werken, en aan de natuur.
 • Mogelijk indicatoren voor de impact zijn: het aantal ontwikkelde punten voor toeristische exploitatie; het aantal behouden herkenbare punten binnen de vallei; het aantal behouden soorten riviernatuur; het aantal toeristische overnachtingen; het aantal en de hoogte van toeristische bestedingen.

Trekker

Overige partijen

Investerings agenda Midden-Limburg

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering!

Gerelateerde projecten

Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Aanpak verduurzaming bedrijventerreinen
Gemiddeld wordt zo’n 25% van het energieverbruik door bedrijventerreinen geconsumeerd....
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Regionaal Energiebedrijf
We willen dat onze eigen inwoners meeprofiteren van duurzame energieopwekking....
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Circulaire economie
Midden-Limburg wil circulair leven in een stroomversnelling brengen en zo...
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Regionale Energiestrategie
In 2050 wordt alle warmte voor de gebouwde omgeving in...
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie en waterketenplan
We willen het landschap opnieuw inrichten waardoor het beter bestand...