Verdiepen ondernemerschap binnen agrifood

Speerpunt:

Veel van onze agrarische ondernemers zijn op dit moment nog niet toegerust met de juiste ondernemerskwaliteiten die nodig zijn voor de omslag die nodig is. Mede door onze inzet hebben ondernemers hun strategie aangepast, hebben ondernemers de minimaster produceren gevolgd en zijn hun concepten doorontwikkeld, en is de aanwezigheid van menselijk kapitaal bevorderd.

Urgentie

 • De in de regio aanwezige kennis, energie en al lopende initiatieven en de innovatiekracht van boeren, tuinders, bedrijven maar ook andere ketenpartijen bieden kansen voor een versnelling in de omslag naar kringloop- en circulaire landbouw.
 • Daarnaast kunnen Keyport en Crossroads vanuit een gezamenlijke visie de samenwerking aangaan om deze gedeelde opgaven in beweging te brengen hetgeen aanzet tot programma’s en ontwikkelingen die effectief leiden tot een toekomstbestendige agribusiness. Belangrijk onderdeel hierbij is de aanhaking met Brightlands Campus Greenport Venlo.
 • De primaire sector en haar ondernemers staan voor een enorme uitdaging die krachtig opgepakt moet gaan worden door de agrarische ondernemers die daarvoor op dit moment nog niet toegerust zijn.
 • Voor de volgende ontwikkelingsstap van bedrijven naar circulaire landbouw is de ontwikkeling van nieuw ondernemerschap nodig.
 • Het ontwikkelen van ondernemerskwaliteiten is daarmee een voorwaarde voor de noodzakelijke transitie. Het gaat dan om kennis en competenties rond innoveren en productontwikkeling, marketing en positionering en leidinggeven.

Ambitie

 • Verdiepen ondernemerschap is voorwaarde voor ontwikkeling naar een toekomstbestendige landbouw.
 • Door het toekomstbestendige ecosysteem, staat de regio bekend als Agrofood Productie Proeftuin van Nederland. Een regio met een sterke internationale verwerkende industrie en krachtige primaire agrarische ondernemers die gezamenlijk veel productie-innovaties realiseren. Een regio die experimenteert en innoveert. De Agrofood Productie Proeftuin staat verder voor proeven, beleven en kwaliteit.
 • Ondernemers in Noord- en Midden-Limburg willen ook in 2030 deel uitmaken van een van de belangrijkste, agrarische productie proeftuinen van Nederland voor gezond voedsel op basis van circulariteit. Deze toekomstgerichtheid vraagt om een vitale, primaire sector die intensief kennis ontwikkelt en innoveert in synergie met de gehele agroketen. Het versterken en uitbouwen van de Agrofood Productie Proeftuin levert aantrekkelijke meerwaarde op door de winstgevende afzet van hoogwaardige, gezonde geteelde, regionale vers- en nicheproducten.

Beoogd resultaat

 • Verduurzamen van het regionale agrofood complex.
 • Bijdragen aan versterking van de economische positie van de primaire sector.
 • Toegankelijkheid en connectie met Brightlands Campus Greenport Venlo wordt gerealiseerd door 25% van de ondernemers

Impact

 • Een toekomstbestendig en vitaal regionaal agrofood complex.
 • Het behouden van werkgelegenheid in het regionale agrocomplex.
 • Bijdragen aan economische groei.
 • Omslag naar circulaire landbouw stimuleert tot nieuwe bedrijvigheid en nieuwe bedrijfsvormen.
 • Tot 2030 een groei van de bruto toegevoegde waarde van het agrocomplex van € 2,6 naar € 3,2 miljard (2 % groei per jaar) met gelijkblijvend aantal betaalde banen.
 • Mogelijke indicatoren voor de impact zijn: het aantal ondernemers dat nieuwe vaardigheden heeft opgedaan door middel van een cursus/workshop/leertraject; het aantal ondernemers dat deelneemt aan de minimaster; het aantal doorontwikkelde concepten; het aantal ondernemers dat een adviestraject van mijn koers heeft doorlopen.

Trekker

Overige partijen

Investerings agenda Midden-Limburg

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering!

Gerelateerde projecten

shutterstock_288813410boer-met-laptop
Verbreding van verdienmodellen binnen agrifood
Slechts 25% van de bedrijven heeft de verdiencapaciteit om een...
shutterstock_288813410boer-met-laptop
Innovatie in de praktijk van agrifood brengen
De stap naar een toekomstbestendige agribusiness vraagt de toepassing van...
shutterstock_288813410boer-met-laptop
Stimuleren economische en duurzame ruimtelijke ontwikkeling rondom agrifood
De verschillende opgaven in de regio leggen allemaal een ruimteclaim...