Innovatie in de praktijk van agrifood brengen

Speerpunt:

De stap naar een toekomstbestendige agribusiness vraagt de toepassing van nieuwe technieken, middelen en werkwijzen bij alle ondernemers. Robotisering, automatisering, AI, slim gebruik van data bieden kansen voor de landbouw van de toekomst. Het is dus zaak om een regionaal innovatieklimaat te creëren. Onze inzet draagt daaraan bij doordat ondernemers makkelijker toegang hebben tot kennis(instellingen); er een onderzoek is uitgevoerd naar diervriendelijke veehouderij; beleid ruimte geeft voor innovaties; er een Field Lab High Tech Farming is ontwikkeld; de landbouwgronden gezonder zijn; er innovatieve machines en een prototype (“zero give away”) zijn ontwikkeld.

Urgentie

 • De stap naar een toekomstbestendige agribusiness vraagt de toepassing van nieuwe technieken, middelen en werkwijzen bij alle ondernemers. Innovaties moeten in de praktijk gebracht worden. De toegang tot kennis, middelen en netwerk die hiervoor nodig is, kan verbeterd worden.
 • Ondernemers die willen vernieuwen lopen soms tegen de grenzen van de regelgeving aan. De opgave is een regionaal innovatieklimaat creëren, zodat iedereen kan innoveren om de agribusiness toekomstbestendig te maken. Hierbij is er aandacht voor zowel de koplopers die blijvend zorgen voor vernieuwing, als het peloton van ondernemers die ook tijdig de verandering(en) moet doorvoeren.
 • Het is van belang dat innovaties in de praktijk getest en geschaald worden. Hiervoor is het belangrijk dat ketenpartners en andere Campus-partners verbonden zijn rondom belangrijke onderwerpen

Ambitie

 • Zorgen dat ondernemers toegang hebben tot kennis, middelen en netwerk, zodat zij hun bedrijven toekomstbestendig kunnen maken door toepassing van innovaties (zoals robotisering, automatisering, slim gebruik van data,…).
 • Door het toekomstbestendige ecosysteem, staat de regio bekend als Agrofood Productie Proeftuin van Nederland. Een regio met een sterke internationale verwerkende industrie en krachtige primaire agrarische ondernemers die gezamenlijk veel productie-innovaties realiseren. Een regio die experimenteert en innoveert. De Agrofood Productie Proeftuin staat verder voor proeven, beleven en kwaliteit. Ondernemers in Noord- en Midden-Limburg willen ook in 2030 deel uitmaken van een van de belangrijkste, agrarische productie proeftuinen van Nederland voor gezond voedsel op basis van circulariteit. Deze toekomstgerichtheid vraagt om een vitale, primaire sector die intensief kennis ontwikkelt en innoveert in synergie met de gehele agroketen. Het versterken en uitbouwen van de Agrofood Productie Proeftuin levert aantrekkelijke meerwaarde op door de winstgevende afzet van hoogwaardige, gezonde geteelde, regionale vers- en nicheproducten.

Beoogd resultaat

 • Zorgen dat ondernemers toegang hebben tot kennis, middelen en netwerk, zodat zij hun bedrijven toekomstbestendig kunnen maken door toepassing van innovaties.
 • Verduurzamen van de regionale agrofood complex.
 • Bijdragen aan versterking van de economische positie van de primaire sector.

Impact

 • Een toekomstbestendig en vitaal regionaal agrofood complex.
 • Het behouden van werkgelegenheid in het regionale agrocomplex.
 • Bijdragen aan economische groei.
 • Mogelijke indicatoren voor de impact zijn: het aantal innovaties in de regio; het aantal georganiseerde bijeenkomsten, websitebezoeken; aantal ondernemers dat hun innovatie in de praktijk wil toetsen; het aantal samenwerkingen tussen ondernemers en kennisinstellingen; het aantal agrarische ondernemers dat gebruik maakt van een andere vorm bemesting; het aantal beleidsregels dat wordt aangepast of geformuleerd die innovaties in de agribusiness stimuleren.

Trekker

Overige partijen

Investerings agenda Midden-Limburg

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering!

Gerelateerde projecten

shutterstock_288813410boer-met-laptop
Verbreding van verdienmodellen binnen agrifood
Slechts 25% van de bedrijven heeft de verdiencapaciteit om een...
shutterstock_288813410boer-met-laptop
Verdiepen ondernemerschap binnen agrifood
Veel van onze agrarische ondernemers zijn op dit moment nog...
shutterstock_288813410boer-met-laptop
Stimuleren economische en duurzame ruimtelijke ontwikkeling rondom agrifood
De verschillende opgaven in de regio leggen allemaal een ruimteclaim...