Verbreding van verdienmodellen binnen agrifood

Speerpunt:

Slechts 25% van de bedrijven heeft de verdiencapaciteit om een volwaardig gezinsinkomen te realiseren. Verbreding van de verdienmodellen is dus noodzakelijk. Onze inzet leidt tot: stimulatie van cross-sectorale projecten, een datalab Agrifood, een regionaal platform (Asperge), regiomerk Die Frischen 2.0, een strategie varkensgilde Peel en Maas en nieuwe product markt combinaties en haalbaarheidsonderzoeken naar Business to Consumer modellen (zacht fruit bes) en product markt combinaties (kalkoen, zoete batate).

Urgentie

Verbreding met toelevering

 • De internationaal sterke toeleverende industrie ontwikkelt in samenwerking met de primaire sector veel innovaties.
 • Deze innovatieve ontwikkelingen versterken ook het verdienmodel van de primaire sector. Dit kan versterkt worden met de aanwezigheid van een innovatieve maakindustrie in Noord- en Midden-Limburg. Op basis daarvan zijn er stevige kansen voor cross-overs, zowel tussen de verschillende agrarische sectoren als binnen netwerken over de sectoren heen.
 • Lokale verbinding van deze toeleverende industrie met de primaire sector is aanwezig, maar vanwege het internationale speelveld van deze bedrijven op termijn niet geborgd. Intensievere samenwerking biedt kansen voor de toeleverende industrie, genereert oplossingen voor de primaire sector en versnelt de invulling van maatschappelijke randvoorwaarden voor agrarische productie.

Verbreding met afzet

 • Daarnaast is het om de continuïteit van deze bedrijven veilig te stellen, noodzakelijk te komen tot de ontwikkeling van een nieuw verdienmodel, waaronder bijvoorbeeld het verkorten van de keten.
 • Er zijn in de regio wel bedrijven actief met ketenverkorting maar dit is nog onvoldoende regionaal ontwikkeld.
 • Kernpunt binnen dit thema is dan ook dat ondernemers zelf of gezamenlijk verbinding zoeken met partijen die hun producten en diensten afnemen en zo schakels binnen de keten overslaan. Daardoor komen ze zelf in de regie. De markt heeft behoefte aan alternatieven en binnen Crossroads en Keyport blijken er nu reeds een aantal succesvol ontwikkeld te zijn. Enkele van deze alternatieven kunnen navolging krijgen, geprofessionaliseerd en opgeschaald worden.

Ambitie

 • Uitbouwen samenwerking toeleverende industrie.
 • Ontwikkelen en toepassen nieuwe verdienmodellen.
 • Door het toekomstbestendige ecosysteem, staat de regio bekend als Agrofood Productie Proeftuin van Nederland. Een regio met een sterke internationale verwerkende industrie en krachtige primaire agrarische ondernemers die gezamenlijk veel productie-innovaties realiseren. Een regio die experimenteert en innoveert. De Agrofood Productie Proeftuin staat verder voor proeven, beleven en kwaliteit. Ondernemers in Noord- en Midden-Limburg willen ook in 2030 deel uitmaken van een van de belangrijkste, agrarische productie proeftuinen van Nederland voor gezond voedsel op basis van circulariteit. Deze toekomstgerichtheid vraagt om een vitale, primaire sector die intensief kennis ontwikkelt en innoveert in synergie met de gehele agroketen. Het versterken en uitbouwen van de Agrofood Productie Proeftuin levert aantrekkelijke meerwaarde op door de winstgevende afzet van hoogwaardige, gezonde geteelde, regionale vers- en nicheproducten.

Beoogd resultaat

 • Uitbouwen samenwerking toeleverende industrie.
 • Ontwikkelen en toepassen nieuwe verdienmodellen.
 • Het uitbouwen van het aantal cross-overs- tussen de agrarische sector en andere sectoren.
 • Het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen.

Impact

 • Een toekomstbestendig en vitaal regionaal agrofood complex.
 • Het behouden van werkgelegenheid in het regionale agrocomplex.
 • Het verhogen van het inkomen van agrarische ondernemers.
 • Bijdragen aan economische groei.
 • Mogelijke indicatoren voor de impact zijn: het aantal innovaties in de regio; aantal samenwerkingen/cross-overs tussen de agrarische sector en overige sectoren; aantal projecten bij bedrijven; het aantal nieuw ontwikkelde verdienmodellen; de hoogte van het inkomen van agrarische ondernemers; het aantal agrarische ondernemingen in de regio; de economische groei in de regio; de werkgelegenheid in de regio; aantal openstaande vacatures in de agrarische sector.

Trekker

Overige partijen

Investerings agenda Midden-Limburg

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering!

Gerelateerde projecten

shutterstock_288813410boer-met-laptop
Innovatie in de praktijk van agrifood brengen
De stap naar een toekomstbestendige agribusiness vraagt de toepassing van...
shutterstock_288813410boer-met-laptop
Verdiepen ondernemerschap binnen agrifood
Veel van onze agrarische ondernemers zijn op dit moment nog...
shutterstock_288813410boer-met-laptop
Stimuleren economische en duurzame ruimtelijke ontwikkeling rondom agrifood
De verschillende opgaven in de regio leggen allemaal een ruimteclaim...