Stimuleren economische en duurzame ruimtelijke ontwikkeling rondom agrifood

Speerpunt:

De verschillende opgaven in de regio leggen allemaal een ruimteclaim op de beschikbare grond in de regio. Daarbinnen moet de agribusiness zich toekomstbestendig en in samenhang ontwikkelen. Samen ontwikkelen we: nieuwe vormen van bedrijfsfinanciering, een programmatische en integrale aanpak voor het buitengebied, een visie voor transformatie van vrijkomende agrarische bebouwing (inclusief eventuele risico’s t.a.v. ondermijning), een productie proeftuin en een strategische toolkit voor beleidsmakers, en we zorgen ervoor dat ondernemers een ondernemerspaspoort halen door het volgen van workshops.

Urgentie

  • De ambities op gebied van onder andere woningbouw, bedrijventerreinen, energietransitie, natuurontwikkeling, klimaatadaptatie en infrastructuur vergroten de druk op de beschikbare ruimte. In deze context moet de agribusiness zich toekomstbestendig ontwikkelen.
  • Om de economische en maatschappelijke bijdrage van de agribusiness in deze afwegingen te borgen, is het belangrijk dat er aandacht is voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het agrarisch gebied in Crossroads en Keyport. Vanuit een gezamenlijke visie kunnen Keyport en Crossroads hierin de samenwerking aangaan om zo ontwikkelingen en programma’s te stimuleren die tegemoet komen aan bovengenoemde kracht en potentie van de sector en die effectief leiden tot een toekomstbestendige agribusiness.

Ambitie

  • Zorgen voor ruimtelijke ontwikkeling van de agribusiness waarin opgaven voor economie, energie, klimaat, milieu en logistiek in samenhang worden aangepakt met oog voor de ruimtelijke kwaliteit.

Beoogd resultaat

  • Zorgen voor ruimtelijke ontwikkeling van de agribusiness waarin opgaven voor economie, energie, klimaat, milieu en logistiek in samenhang worden aangepakt met oog voor de ruimtelijke kwaliteit.
  • Voldoende ruimte voor de innovatieve en vernieuwende bedrijven in de agrarische sector. Deze bedrijven worden door de overheden voldoende meegenomen in de ontwikkelplannen.
  • Duidelijkheid bieden aan agrarische ondernemers over toekomstperspectieven en beschikbare ruimte.

Impact

  • Een toekomstbestendig en vitaal regionaal agrofood complex waar agrarische ondernemers voldoende ruimte hebben om gezond voedsel te produceren.
  • Het behouden van werkgelegenheid in het regionale agrocomplex.
  • De ruimte, infrastructuur en natuur zijn in balans: wonen, werken en recreëren.
  • Mogelijke indicatoren voor de impact zijn: het aantal agrariërs dat gebruik maakt van de Productie Proeftuin; het aantal innovaties in de regio; het bestaan van een integrale aanpak buitengebied; het bestaan van een omgevingsvisie buitengebied; het aantal keer dat de agrarische sector wordt meegenomen in ontwikkelplannen van de overheid.

Trekker

Overige partijen

Investerings agenda Midden-Limburg

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering!

Gerelateerde projecten

shutterstock_288813410boer-met-laptop
Verbreding van verdienmodellen binnen agrifood
Slechts 25% van de bedrijven heeft de verdiencapaciteit om een...
shutterstock_288813410boer-met-laptop
Innovatie in de praktijk van agrifood brengen
De stap naar een toekomstbestendige agribusiness vraagt de toepassing van...
shutterstock_288813410boer-met-laptop
Verdiepen ondernemerschap binnen agrifood
Veel van onze agrarische ondernemers zijn op dit moment nog...