Actieplan nautische bedrijvigheid

Tussen de 8 en 15% van de bedrijvigheid op bedrijventerreinen in Midden-Limburg is watergebonden of waterverbonden. En dat is 6 tot 10% van de totale economie in Midden-Limburg. We zetten vol in op nautische bedrijvigheid die bijdraagt aan de robuustheid en verduurzaming van de Midden-Limburgse economie. Onze inzet leidt ertoe dat: er een actieplan nautische bedrijvigheid ligt met daarin handvatten hoe we watergebonden kavels optimaal kunnen inzetten; er ondersteunende activiteiten worden uitgevoerd zoals een gezamenlijk accountmanagement en het ontwikkelen van sectoroverstijgende proposities.

Urgentie

 • Tussen de 8 en 15% van de bedrijvigheid op bedrijventerreinen in Midden-Limburg is watergebonden of waterverbonden. En dat is 6 tot 10% van de totale economie in Midden-Limburg. Het aandeel van het maritieme cluster in de Nederlandse economie bedraagt in directe zin circa 2 á 3%.
 • Het grootste aanbod voor watergebonden bedrijvigheid is te vinden op het bedrijventerrein Zevenellen. Dit aanbod is niet voor alle nautische bedrijvigheid geschikt, maar vooral voor (grootschalige) waterge-/verbonden circulaire en bio-based activiteiten interessant.
 • Rondom Nederweert, Weert, Maasgouw en Roermond zijn er kleinschalige (her)structureringsopgaven die de overall aantrekkelijkheid van Midden-Limburg voor de watergebonden bedrijvigheid verder kunnen vergroten, dit is per locatie maatwerk.
 • In het nautische cluster zijn ruim 100 midden- en kleinbedrijven actief met ruim 470 werkzame personen. Het merendeel van de personen in dit cluster is werkzaam in de jachtbouw (25%), onderhoud en reparatiewerkzaamheden (30%), groothandels in watersportartikelen en jachthavens (beide (+/- 10%).
 • Binnen de definitie van watergebonden bedrijven is het aandeel van deze nautische sector gelijk aan 10%. Het nautische cluster vervult hiermee een belangrijke economische (en maatschappelijke) functie in de Midden-Limburg economie.
 • Midden-Limburg heeft een unieke positie tussen de zeehavens Antwerpen en Rotterdam enerzijds en het (Duitse) achterland met Duisburg als belangrijke achterlandhub anderzijds. Hiermee lopen veel grensoverschrijdende multimodale transportconnecties via Midden-Limburg. De Maas maakt onderdeel uit van het Europese kernnetwerk transport (TEN-T). Een focus op verduurzaming van het transport (modal shift) maar ook het ten dienste stellen van deze logistieke stromen aan regionale economische ontwikkeling gaan hierbij hand in hand.
 • Deze trend geldt voor de gehele maritieme sector. Juist daarom is behoud van jong talent voor de regio zeer belangrijk. De juiste ‘branding’ van zowel de arbeidsmarkt als de regio als vestigingsplaats kan hierbij helpen. Wel verdient het aanbeveling om te kijken naar de juiste schaalgrootte (in specifieke gevallen ook bovenregionale samenwerking) om voldoende slagkracht te bereiken.
 • De watersportindustrie is zeker voor de gemeenten gelegen rondom de Maasplassen een belangrijke bron van bedrijvigheid en werkgelegenheid binnen het ‘leisure’ cluster. Zo zijn er alleen al ruim 200 personen werkzaam in het specifieke nautische cluster in Wessem. Specifieke, niet direct met de recreatieve functie verbonden, activiteiten die hiermee samenhangen zijn de beschreven jachtbouw, de (winter)stalling en onderhoud van deze plezierjachten. Ook in het nieuwe Missiegedreven Economisch Beleidskader van de provincie wordt er blijvend ingezet op ondernemersgerichte initiatieven op het gebied van waterrecreatie in Limburg.

Ambitie

 • De regio zet vol in op nautische bedrijvigheid die bijdraagt aan de robuustheid en verduurzaming van de Midden-Limburgse economie. We verwachten daarbij ook dat de nautische bedrijvigheid de komende 20 jaar in Midden-Limburg nog verder gaat groeien.

Beoogd resultaat

 • Een actieplan nautische bedrijvigheid
 • Gezamenlijk accountmanagement gericht op nautische bedrijvigheid
 • Monitoring van de nautische bedrijvigheid

Impact

 • Doel van deze businesscase is om de economische waarde van de nautische bedrijvigheid in de regio te vergroten (aandeel aan BRP én groei doorzetten), te werken aan voldoende arbeidskrachten met geschikt opleidingsniveau en bij te dragen aan de landschapswaarde door duurzaam vervoer en een duurzame economie te bevorderen.

Trekker

Overige partijen

Investerings agenda Midden-Limburg

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering!

Gerelateerde projecten

APT_0614_006
Regiomarketing en inzet zichtbaarheid
Nog te weinig mensen binnen en buiten de regio weten...
APT_0614_006
Aanjagen ondernemerschap en ondernemersklimaat versterken
Veel ondernemers zien geen kans om op eigen kracht te...
APT_0614_006
Versterken Innovatiekracht MKB
Onze regio wordt gevormd door een sterk en veelzijdig MKB....