Aanjagen ondernemerschap en ondernemersklimaat versterken

Veel ondernemers zien geen kans om op eigen kracht te innoveren of lopen tegen obstakels aan. Daarnaast is het zaak om ondernemers te blijven ondersteunen zodra de coronasteunmaatregelen van het rijk worden versoberd of afgebouwd. We bieden ondersteuning aan ondernemers, waarbij onze inzet leidt tot: meer kennisuitwisseling met Brightlands Campussen; meer samenwerking daar waar het efficiënt is en meer clustervorming; meer innovatieve projectplannen door het delen van kennis, middelen en netwerken; meer visievorming bij ondernemers; clustervorming; startende ondernemers intensief worden begeleid; de informatiestromen over subsidiemogelijkheden zijn gestroomlijnd; er een adviestraject is opgericht voor bedrijven die failliet dreigen te gaan.

Urgentie

 • De vooral kleine bedrijven in de regio hebben vaak op eigen kracht geen mogelijkheden om uit te breiden of te innoveren
 • Doel moet zijn om ondernemers makkelijker een bedrijf op te laten zetten of hun activiteiten te laten groeien.
 • Een mogelijk oplossing hiervoor is om bedrijven met elkaar te verbinden en zo gebruik te laten maken van de borrowed size van de andere bedrijven: samen inkopen, marketing opzetten of personeel bijscholen is efficiënter en goedkoper en daardoor uit te voeren, terwijl dit alleen niet zou lukken.
 • De Nederlandse overheid zet sinds maart 2020 stevig in op steunmaatregelen om ondernemers in deze moeilijke tijd te ondersteunen.
 • Nu het einde van de coronacrisis in zicht komt, wil dit niet betekenen dat de financiële malaise van ondernemers ook voorbij is.
 • Wanneer de steunmaatregelen van de Rijksoverheid worden versoberd of afgebouwd, is de verwachting dat het aantal faillissementen in Nederland sterk zal toenemen.
 • Daarom is het zaak om ondernemers een steuntje in de rug te blijven geven wanneer de steun vanuit het Rijk afneemt, om te voorkomen dat het aantal faillissementen in de periode na de coronacrisis hard zal stijgen.

Ambitie

 • Met de inzet op deze programmalijn dragen we eraan bij dat de investeringen van bedrijven en maatschappelijke organisaties in de regio toenemen, dat er meer bedrijven in de speerpuntsectoren komen en dat starters ook na de startperiode actief blijven.
 • De ambitie is om de informatiestromen en subsidiemogelijkheden voor ondernemers te stroomlijnen en beter toegankelijk te maken voor Midden-Limburgse ondernemers. Ook wordt bekeken of een bedrijvencoach kan worden ingezet. Door ondernemers financiële ademruimte te geven kunnen het aantal faillissementen en gedwongen ontslagen voorkomen worden en kan de economie sneller herstellen.

Beoogd resultaat

 • Het ondersteunen van ondernemers in het innoveren van hun product en/of proces om het bedrijfsresultaat van het regionale MKB te verbeteren.
 • Het stimuleren van samenwerkingen door clustervorming.
 • Het stimuleren van een verbetering en/of ontwikkeling van ondernemersvaardigheden en een algemene kennisontwikkeling van het regionaal MKB.
 • Een verbetering in het signaleren van kansen in de markt.
 • Vanuit bestaand aanbod en bestaande structuren ondernemers te ondersteunen en daarbij meer verbinding en samenhang aan te brengen om het aanbod sterker te maken:
  • Jaarlijks 24 ondernemers adviseren over bijv. nieuwe strategieën.
  • 12 bedrijven per jaar adviseren t.a.v. dreigend faillissement.
  • Elk jaar 2 good practies in de spotlight.

Impact

 • Het behoud van werkgelegenheid.
 • Het behouden en realiseren van economische groei.
 • Bijdragen aan het verhogen van investeringen door bedrijven en maatschappelijke organisaties.
 • Het voorkomen van faillissementen direct na het versoberen van de steunmaatregelen vanuit de Rijksoverheid.
 • Mogelijke indicatoren voor de impact zijn: aantal deelnemers bij workshops en bijeenkomsten; aantal ondersteunde (startende) bedrijven; aantal deelnemers aan kennissessies

Trekker

Overige partijen

Investerings agenda Midden-Limburg

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering!

Gerelateerde projecten

APT_0614_006
Regiomarketing en inzet zichtbaarheid
Nog te weinig mensen binnen en buiten de regio weten...
APT_0614_006
Actieplan nautische bedrijvigheid
Tussen de 8 en 15% van de bedrijvigheid op bedrijventerreinen...
APT_0614_006
Versterken Innovatiekracht MKB
Onze regio wordt gevormd door een sterk en veelzijdig MKB....