Mobiliteit in Midden-Limburg

Speerpunt:

Goede mobiliteit is een voorwaarde voor mensen om te kunnen bewegen, mensen te ontmoeten en zaken te kunnen doen. Wij versterken de duurzame mobiliteit in de regio doordat onze inzet leidt tot uitvoeringsprojecten die aansluiten bij de mobiliteitsvisie en een uitvoeringsorganisatie die niet infra-gerelateerde ofwel gedragsmaatregelen uitvoert en ondersteuning biedt aan de gemeenten langs de lijnen van ‘smart mobility’.

Urgentie

Mobiliteit staat in dienst van en draagt vooral bij aan het behalen van doelen op vijf belangrijke beleidsthema’s:

 • Bereikbaarheid waarbij breder wordt gekeken dan alleen economische bereikbaarheid en met name het (niet perse fysiek) toegang hebben tot, zoals (dagelijkse) voorzieningen en zorg, steeds belangrijker wordt.
 • Duurzaamheid, milieuhinder en -uitstoot en klimaatimpact zoals de vermindering van CO2, hittestress en wateroverlast.
 • Verkeersveiligheid. Na jaren is de afname van het nog steeds relatief hoge aantal ernstige verkeerslachtsoffers en -doden tot stilstand gekomen.
 • Sociale inclusie en ontmoeten. Deelname aan de maatschappij, verplaatsingsmogelijkheden, beschikbaarheid van duurzame mobiliteit,
 • Vitaliteit, gezondheid en bewegen. Levenskwaliteit en -geluk. Actieve mobiliteit. Welzijn en mobiel blijven tot op hogere leeftijd.

Ambitie

 • Er wordt sterk ingezet op duurzame mobiliteit met hernieuwde en extra aandacht voor fietsen, lopen en mobiliteit over water. Duurzame mobiliteit biedt nieuwe economische kansen, bewegingsvrijheid, verrijkt beleving, is schoon en veilig, maakt verbindingen tussen mensen en plekken, en maakt gebruik van de ruimte zodat deze ook voor andere functies te benutten is. Dit garandeert een optimale bereikbaarheid, milieuvriendelijkheid, betrouwbaarheid, veiligheid en betaalbaarheid.

Beoogd resultaat

 • Een gezamenlijke mobiliteitsvisie met uitvoeringsprogramma voor Midden-Limburg.
 • Een uitvoeringsagenda en -organisatie voor concrete projecten en pilots rondom smart mobility.

Impact

 • Een actieve, veiligere en gezondere leefomgeving voor iedereen.
 • Een duurzamere economie en versnelde energietransitie.
 • Een toename van (water)recreatie en toerisme.
 • Een betere ruimtelijke kwaliteit en -transitie door heroriëntatie op verkeersruimte.
 • Een doelmatige inzet van technologie en data voor mobiliteit.
 • Mogelijk indicatoren voor de impact zijn: verkeersveiligheid; aantal toeristen in de regio; bereikbaarheid van de regio.

Trekker

Overige partijen

Investerings agenda Midden-Limburg

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering!

Gerelateerde projecten

SML-snelweg-header
(Inter- en eu-)Regionale doorfietsroutes
Op dit moment zijn er onvoldoende hoogwaardige fietsverbindingsroutes die de...