Woondeal Limburg

In Weert zetten op 9 maart jl. zowel minister Hugo de Jonge, de Provincie en gemeenten, als een aantal woningcorporaties en het Waterschap Limburg hun handtekening onder de Woondeal Limburg. In deze Woondeal met als titel “Wonen in Limburg bereikbaar voor iedereen” wordt de Limburgse huisvestigingsopgave gepresenteerd. Diverse marktpartijen verenigd in Neprom en Bouwend Nederland hebben hun steunverklaring afgegeven, evenals de Woonbond.

Momenteel wordt gewerkt aan de realisatie van bestaande woningbouwplannen en worden nieuwe bouwplannen voor Midden-Limburg verder uitgewerkt. Gemeenten, regio, provincies en het Rijk werken samen met woningbouwcorporaties en marktpartijen om dit proces te versnellen. Midden-Limburg ziet de Woondeal als een intentieovereenkomst en als startpunt voor de versnelde aanpak van onze huisvestingsopgaven. De noodzakelijke wederkerigheid vanuit het Rijk om de afspraken in de Woondeal te kunnen realiseren dient nog vorm te krijgen.

De woondeal bevat een paragraaf voor elk van de regio’s. In de paragraaf voor Midden-Limburg is de opgave voor onze regio beschreven. Ook is de huisvestingsopgave van bruto 10.350 woningen geformuleerd, realiseerbaar in de periode 2022-2030 (1.150 per jaar). Deze opgave is geplaatst naast de harde plancapaciteit en de betaalbaarheid van de plannen, voor zover op dit moment bekend.

Het gezonde en aantrekkelijke woon- en leefklimaat willen wij graag behouden en versterken. Om die reden zetten wij in Midden-Limburg in Q4 2023 een woningbehoefteonderzoek uit. De streefcijfers van 30% sociaal en 2/3 betaalbaar wonen opgenomen in de Woondeal, zullen wij met de gegevens uit het onderzoek toetsen voor wat betreft haalbaarheid en wenselijkheid. De lokale woningbehoefte en situatie is daarbij leidend.

In de Woondeal wordt een knip gemaakt voor plannen tot en met 2024 en de periode daarna.

Midden-Limburg koppelt aan deze knip een evaluatiemoment. Dit betekent dat wij in aanloop naar de periode 2025-2030 evalueren, in hoeverre de uitwerking van de afspraken – waaronder de noodzakelijke wederkerigheid en aansluiting bij de lokale behoefte – voor Midden-Limburg geconcretiseerd worden.

Werkbezoek ministerie BZK Midden-Limburg

Op 5 juni jl. bracht een ambtelijke delegatie (wonen en subsidies) van het ministerie van BZK een werkbezoek aan de regio Midden-Limburg. Naast een kennismaking was het doel om hen via een roadtrip mee te nemen in de kleinschaligheid en diversiteit van woonkernen en bouwprojecten, in relatie tot de bestaande subsidiemogelijkheden (en de beperkingen daarvan). Wij zijn trots op ons aantrekkelijke woon- en leefklimaat en willen dit behouden door naast nieuwbouw ook inbreiding en transformatie toe te passen. Deze boodschap is goed in beeld gebracht. Een tweede bezoek aan Midden-Limburg zal plaatsvinden na de zomer, dan komen de gemeenten in de regio aan bod die we nu nog niet voldoende hebben kunnen uitlichten.

Foto links: Bezoek transformatie project Stoba Echt. Foto rechts: Roadtrip ministerie BZK.

Gerelateerd nieuws

Zorgondernemer Maartenshof-web
Proteion ‘bouwt’ aan vitale en leefbare wijken en dorpskernen.
Keyport2022-106
Samenwerken aan het isoleren van 30.000 particuliere woningen!
Ruimte-en-landschsap-v2web
De toekomst van ruimte en landschap in Midden-Limburg