Samenwerken aan het isoleren van 30.000 particuliere woningen!

Meer dan ooit tevoren zijn mensen bezorgd over de hoogte van hun energierekening. De hoge energieprijzen raken de mensen hard in de portemonnee. Het goed isoleren van woningen kan het gebruik van energie en hiermee de hoge lasten terugdringen, draagt bij aan het halen van de klimaatdoelen en is een noodzakelijke voorbereiding op de overstap naar een aardgasvrij alternatief. Het isoleren van de woningen met lage energie labels draagt hier het meeste aan bij.

Vanuit dit doel werkt de SML werkgroep Energie samen met de RESNML, een organisatie waarin gemeenten in Noord en Midden Limburg samen aan de slag gaan met de energietransitie. Het totale doel voor Noord- en Middenlimburg is het isoleren van 30.000 particuliere woningen.

Gemeentes staan aan de lat
20 Procent van alle woningen heeft een energielabel E, F of G. Om deze woningen aan te pakken heeft het Rijk het Nationaal isolatieprogramma (NIP) vastgesteld. Gemeenten staat aan de lat voor het isoleren van de koopwoningen in hun gemeente, de woningcorporaties voor de huurwoningen. Het Rijk heeft ook een financiële bijdrage toegezegd. De exacte hoogte en de voorwaarden van de Rijksuitkering aan gemeenten zijn nog niet bekend. Mogelijk dat alle gemeenten een plan van aanpak moeten opstellen en een subsidieaanvraag moeten doen om een beroep te kunnen doen op de Rijksmiddelen.

RESNML werkgroep energiebesparing
De RESNML werkgroep energiebesparing houdt zich al jaren bezig met het aansporen van huishoudens en bedrijven tot energiebesparing. De huidige urgentie maakt duidelijk dat er nu doorgepakt moet worden. Informeren en bewustmaken blijft belangrijk maar feitelijke implementatie en uitvoering is hard nodig.

De werkgroep besparing is gestart met het uitwerken van een regionale isolatieaanpak. In het Bestuurlijk overleg is een presentatie gehouden over een mogelijke samenwerking om grootschalig koopwoningen met EFG label te gaan isoleren in Noord- en Midden Limburg voor 2030. Hierin is de regionale opgave vastgesteld: we gaan werken aan het isoleren van 30.000 particuliere woningen in onze regio!

In de zomer is er een uitgebreide consultatieronde gehouden bij alle 15 gemeenten en de provincie. De bevindingen op hoofdlijnen van die consultatie zijn dat gemeenten positief kritisch zijn en graag willen samenwerken op dit terrein maar wel zelf hun eigen lokale aanpak willen volgen.

Naar een collectieve aanpak die de lokale aanpak respecteert
Alle gemeenten zijn bezig met een eigen aanpak voor energiebesparing al dan niet in combinatie met het treffen van maatregelen voor het bestrijden van energiearmoede. De gemeentelijke aanpak blijft centraal staan in het kader van het Regionale Isolatieprogramma. De communicatie met en het benaderen van de eigen inwoners blijft een gemeentelijke taak. Gemeenten bepalen daarbij zelf welke woningen in aanmerking komen voor deelname aan het isolatieprogramma. Gemeenten kunnen daarvoor hun eigen criteria en voorwaarden hanteren. Het is de bedoeling dat gemeenten zelf jaarlijks een ‘mandje’ aanleveren met daarin de woningen die geïsoleerd moeten worden. De RESNML zorgt er vervolgens voor dat dit wordt aanbesteed en uitgevoerd.

Hoe willen we dat doen: inrichten projectbureau
De RESNML wil een projectbureau inrichten om het project voor te breiden en straks te coördineren en realiseren. De taak van het projectbureau is om de aanpak verder uit te werken en een aanvraag voor te bereiden namens de deelnemende gemeenten. Het voordeel is dat niet alle gemeenten zelf een plan van aanpak op moeten stellen én een subsidieaanvraag hoeven doen. Een gezamenlijke aanpak is daarbij veel efficiënter. Het projectbureau krijgt ook de opdracht om een marktconsultatie uit te voeren. Bekend is dat er een krapte is op de arbeidsmarkt en er een tekort is aan materialen. Zijn er, bij voorkeur lokale bedrijven, die de isolatiewerkzaamheden kunnen en willen uitvoeren? Het streven is in 2023 in alle deelnemende gemeenten te starten met de isolatie van de eerste woningen.

Hoe betalen we dat?
Alle gemeenten hebben zoals aangegeven een uitkering ontvangen voor het bestrijden van energiearmoede en alle gemeenten hebben een bedrag ontvangen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Deze middelen kunnen ingezet worden voor het financieren van het projectbureau.

Voor de dekking van de kosten voor de daadwerkelijke isolatiemaatregelen kan gebruik gemaakt worden van reeds bestaande subsidiemaatregelen voor woningeigenaren, leningen via het Warmtefonds, leningen via Duurzaam Thuis en/of eigen middelen van huishoudens. Voor iedere woning zal een bestek moeten worden opgesteld en een financieringsvoorstel. Dat zal in de feitelijke aanpak door het projectbureau worden opgepakt en georganiseerd.

Gerelateerd nieuws

Zorgondernemer Maartenshof-web
Proteion ‘bouwt’ aan vitale en leefbare wijken en dorpskernen.
Stoba transformatie
Woondeal Limburg
Ruimte-en-landschsap-v2web
De toekomst van ruimte en landschap in Midden-Limburg