Regionale mobiliteitsvisie opgesteld!

Door Michel Hagoort
Regiocoördinator Verkeer en Vervoer – RMO Midden-Limburg
Werkveldtrekker Mobiliteit & Infrastructuur – Samenwerking Midden-Limburg

Meer regie, meer impact en een meer proactieve aanpak op het gebied van regionale Mobiliteit! Dat zijn de redenen voor het opstellen van een regionale mobiliteitsvisie. Deze visie is opgezet door de 7 Midden-Limburgse gemeenten, binnen het Regionaal Mobiliteitsoverleg Midden-Limburg (RMO ML) en het werkveld Mobiliteit van de Samenwerking Midden-Limburg (SML), als onderdeel van de Investeringsagenda Midden-Limburg. Onderdelen van de visie zijn; het beter samenwerken tussen de gemeenten, regionaal te kunnen investeren en ontwikkelen en aan tafel komen bij bepaalde partijen om onze potentie en impact te vergroten. We willen af van het ad hoc aanleveren van “wensen”-lijstjes en reacties op subsidies en zelf bepalen en uitgaan van wat wij echt willen en belangrijk vinden. We gaan daarom niet (alleen) vanuit problemen maar juist vanuit onze gemeenschappelijke ambitie handelen.

Vertrekpunt was de bestuurlijke opdracht van de 7 wethouders om te komen tot een verbeelde visie op hoofdlijnen. Aangevuld met onze overtuiging dat mobiliteit geen doel op zich is maar vooral in dienst staat van anderen en kan bijdragen aan het behalen van doelen op de volgende 5 belangrijke beleidsthema’s:

  • Bereikbaarheid gaat verder dan economische bereikbaarheid. Het, niet per se fysiek, toegang hebben tot zaken zoals (dagelijkse) voorzieningen en zorg wordt steeds belangrijker.
  • Duurzaamheid, milieuhinder en -uitstoot en klimaatimpact zoals de vermindering van CO2, hittestress en wateroverlast.
  • Afname van het aantal ernstige verkeerslachtsoffers en -doden.
  • Sociale inclusie ofwel erbij horen en meedoen aan de maatschappij, voldoende ontmoetings- en verplaatsingsmogelijkheden, beschikbaarheid van duurzame mobiliteit.
  • Vitaliteit, gezondheid en bewegen. Levenskwaliteit en -geluk. Actieve mobiliteit. Welzijn en mobiel blijven tot op hogere leeftijd.

 

In meerdere sessies zijn 5 (beleids)thema’s vastgesteld waarop we willen focussen. Ieder van deze thema’s is vervolgens in een schets gegoten en deels ingevuld. In onze regionale mobiliteitsvisie Midden-Limburg ligt de focus nu op de volgende 5 punten:

  • Een actieve, veiligere en gezondere leefomgeving voor iedereen;
  • Een duurzamere economie en versnelde energietransitie;
  • Een toename van (water)recreatie en toerisme;
  • Een betere ruimtelijke kwaliteit en transitie;
  • Een doelmatige inzet van technologie en data voor mobiliteit.

 

Vervolgens zijn er thematafels met een aantal stakeholders georganiseerd om de verbeelde visie verder aan te scherpen en om acties en projecten op te halen die de regio binnen dit kader zou moeten oppakken. Daarna is dit vertaald in een concreet jaarplan 2023 voor de regio Midden Limburg. Met de regionale mobiliteitsvisie en Jaarplan 2023 willen we Midden-Limburg helpen zich verder te ontwikkelen tot een nog aantrekkelijker en duurzaam woon-, werk- en recreatiegebied voor jong en oud. Hierbij staan vergroenen, vertragen en ontspannen centraal. We willen de mensen verleiden om mobiliteit zo gezond en duurzaam mogelijk in te vullen. Inhoudelijk sluit de visie daarmee aan op landelijke trends ten aanzien van de mobiliteitstransitie, energietransitie, gezondheidsbeleid etc.

Gerelateerd nieuws

Ruimte-en-landschsap-v2web
De toekomst van ruimte en landschap in Midden-Limburg
rovl
Verkeersactieve school bestaat één jaar
foto-regio-deal-landscape
Nog geen Regio Deal voor Midden-Limburg