De Regiodeal – Stap voor stap naar een passende aanvraag

De regio Midden-Limburg gaat voor een Regiodeal in de 5e tranche. Dit besluit hebben de bestuurders in het voorjaar van 2023 samen genomen. De vorige aanvraag werd afgewezen, maar het Rijk bood voldoende aanknopingspunten voor een nieuwe, verbeterde aanvraag en gaf ook vertrouwen dat het zeker niet kansloos is om alsnog Rijksmiddelen naar Midden-Limburg te halen. In de afgelopen maanden zijn -met ondersteuning door Adviesbureau Public Result- de volgende stappen gezet om tot een succesvol verhaal te komen:

In de eerste stap is verkend wat de uitgangspunten van de aanvraag moeten zijn en waar de (grootste) uitdagingen liggen. Op basis van de brede welvaartsmonitor (CBS, PBL) en een aantal gesprekken met sleutelfiguren is de balans opgemaakt. Waar gaat het op dit moment goed? Waar dreigt een verzwakking in de toekomst? Waar zijn de zwakke plekken die om aanpak vragen? Op basis van deze verkenning waren er verschillende accenten mogelijk voor de nieuwe aanvraag Regiodeal.

In de tweede stap is samen met de beoogde partners de ambitie en focus bepaald en van hieruit een verbindend verhaal opgesteld. Centraal hierin zijn de vragen; wat is de opgave waar de regio voor staat, waar ligt de ambitie en waar ligt de kracht om een gezamenlijk programma op te bouwen? Het verbindend verhaal is bestuurlijk besproken om de grote lijnen van de aanvraag met elkaar scherp te stellen. In Midden-Limburg is de brede welvaart niet meer vanzelfsprekend. De leefbaarheid, de economie en het landschap staan onder druk.

Vervolgens is in een derde stap het verbindende verhaal verder geconcretiseerd: De Regiodeal heeft vooral een intentioneel karakter, waarbij partijen op basis van hun ambities gaan intekenen op de verschillende projecten. Per focusgebied is de operationele uitwerking ter hand genomen in de vorm van projecten: welke output gaat het opleveren? Wanneer is het klaar? Wie gaan het doen? Wat gaat het kosten (mensen/middelen/geld)? Hoe scoort het op impact? Wat moeten we eventueel nog aanvullend regelen?
Onderdeel van deze stap waren een reeks pressure cooker sessies om per focusgebied met een aantal sleutelfiguren de businesscases verder uit te diepen en aan te vullen. Deze uitgewerkte businesscases vormen de basis van de aanvraag. Tegelijkertijd is een raming opgesteld van de benodigde kosten voor het programma en is gewerkt aan een impactmeting (stap 4). Vanuit het Rijk is de beoogde (en onderbouwde) impact van de Regiodeal een vereiste waarop in de honoreringsfase zal worden getoetst.

Nu ligt er een eerste concept Regiodeal aanvraag die nog uitvoerig in de regio besproken gaat worden. Ook gaan we alvast het gesprek aan over de gewenste randvoorwaarden voor governance, personele inzet, monitoring en financiering.

Naar verwachting gaat het Rijk begin 2024 laten weten of de regio Midden-Limburg wel of niet kan rekenen op de Regiodeal. Dan is het werk nog niet af. Hierna volgt een onderhandelingsfase waarin de Deal samen met Rijkspartners (verschillende ministeries) wordt uitgewerkt en – bij een succesvol verloop van deze concretingsslag – na de zomer 2024 wordt ondertekend.

Nog een aantal stappen te gaan. Maar de belangrijkste stappen zijn samen gezet.

Gerelateerd nieuws

6
RegioDeal: de stand van zaken
17
Verdiepingssessies 6 en 7 mei
Thumbnail-stappenplan
Stappenplan voortgang Regiodeal Midden-Limburg