Advies en regie op Limburgse legpuzzel beschikbare ruimte

De afstemming en inrichting van beschikbare ruimtes in Limburg is zeer complex en vergt een goede samenwerking tussen belanghebbende organisaties. Samenwerking Midden-Limburg zit met het werkveld ruimte mee aan de ontwerptafel om deze puzzel optimaal in te vullen.

Op dit moment lopen er meerdere (ruimtelijke) processen in de regio. Van het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG) en de regionale energiestrategieën (RES) tot de woondeal en het Programma Waterveiligheid en Ruimte (WRL). De samenhang tussen alle processen is zeer ingewikkeld te noemen. Binnen het werkveld ruimte proberen we op dit moment om overzicht te houden en af te stemmen waar nodig. Zo houden we regie op de ruimteclaims. De provincie praat ons periodiek bij en wordt er informatie uitgewisseld over de samenhang.

Ontwerpend onderzoek
Het Rijk heeft aangegeven meer regie te willen voeren in de ruimtelijke ordening. Op dit moment zijn we samen met bureau Ruimtevolk een ontwerpend onderzoek aan het doorlopen. Via het ontwerpend onderzoek komen we tot ontwikkelscenario’s met keuzemogelijkheden voor Midden-Limburg. Het gaat hierbij zowel over een gebiedsgerichte vertaling en mogelijke vertaling van de Provinciale Omgevingsvisie (POVI), maar ook als bouwsteen voor de gemeentelijke Omgevingsvisie. Van elke gemeente zijn een aantal disciplines betrokken. Samen met medewerkers van de provincie en het waterschap proberen we zo tot een toekomstbeeld voor Midden-Limburg te komen.

Novex de Peel
Een NOVEX-gebied is een (deel)regio waarin de opgaven in de fysieke leefomgeving groot en belangrijk zijn voor een goede toekomst van Nederland. Vandaar is in deze gebieden extra aandacht nodig voor de ontwikkeling van een integrale, gebiedsgerichte aanpak om woningbouw, energietransitie, bereikbaarheid, klimaatverandering, gezondheid en circulaire economie goed te laten landen. NOVEX-gebieden kunnen daarbij rekenen op extra steun van het Rijk. Een van deze gebieden is NOVEX de Peel. Hier speelt bovendien de reactiveringsopgave van de defensieluchthaven. Novex de Peel is grensoverschrijdend en valt zowel in Limburg als in de provincie Noord-Brabant. De gemeenten Leudal, Nederweert en Weert maken deel uit van dit gebied. Rijk, provincies, waterschappen en regio werken samen aan een ontwikkelperspectief voor de Peel regio met daaraan gekoppeld een regionale investeringsagenda.

Ruimtelijk voorstel
Het Rijk heeft de provincie de opdracht gegeven om te komen met een gebiedsdekkend provinciaal Ruimtelijk Voorstel. Het ontwerpend onderzoek, het ontwikkelperspectief van Novex de Peel en de lopende (gebieds)processen vormen puzzelstukjes van het Ruimtelijk voorstel. Het Ruimtelijk voorstel wordt vertaald naar een Ruimtelijk arrangement. In het Ruimtelijke arrangement worden de afspraken tussen Rijk en provincie vastgelegd. Het Ruimtelijk arrangement wordt gesloten tussen het college van Gedeputeerde Staten en de minister van volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening namens het kabinet. Op dit moment vindt er tussen provincie en regio afstemming plaats. Er wordt nagedacht over: welke afspraken willen we met het Rijk maken? Welke dilemma’s, kansen en vraagstukken zien we? Samenwerking Midden-Limburg is middels het werkveld ruimte actief om de uitdagingen en belangen voor onze regio te behartigen. In september wordt het concept ambtelijk besproken en In oktober moet het Ruimtelijk voorstel gereed zijn.

Ontwerp-omgevingsvisie_limburg (pdf).

Roy Thijssen
Strategisch adviseur ruimte
Afdeling ruimte en economie
r.thijssen@weert.nl

Gerelateerd nieuws

Thumbnail-overstroming-in-roermond
Klimaatuitdagingen gezamenlijk aanpakken!
Thumbnail_Boris Meessen1000x750px
Ons landschap is een spil voor welvaart en welzijn
droogte-midden-limburg
Pilot moet inzicht geven in wat regenwater onder de grond doet